10.6.2019

Endomines AB:n (publ) varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.6.2019

Lehdistötiedote (PDF)

Endomines AB, Pörssitiedote 10.6.2019 klo 15:50 CEST

Endomines AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.6.2019.

Endominesin tuloksen kohdentaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vuodelta 2018. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 ei makseta osinkoa ja että yhtiön varat kohdennetaan siten, että -29 819 771 Ruotsin kruunua siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2018 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitus koostuu viidestä jäsenestä ilman varajäseniä. Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Michael Mattson ja Rauno Pitkänen valittiin uudelleen ja Jeremy Read valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Ingmar Haga valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio pysyy muuttumattomana ollen 350 000 Ruotsin kruunua ja että muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät muuttumattomina ollen 200 000 Ruotsin kruunua per hallituksen jäsen kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita; että palkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua vuodessa per hallituksen jäsen per valiokunta, jossa hallituksen jäsen toimii; että tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 50 000 Ruotsin kruunua vuodessa; ja että 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio maksetaan jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimmän johdon palkitsemista koskevat suuntaviivat
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen päätösehdotuksen ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi.

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 43 102 799 Ruotsin kruunulla tappioiden kattamiseksi, osakkeita mitätöimättä. Osakepääoma laskee alentamisen myötä 283 259 904 Ruotsin kruunusta 240 157 105 Ruotsin kruunuun.

Osakeanti
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tekemän osakeantipäätöksen. Osakeannin mahdollistamiseksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman alentamisesta sekä rahastoannista.

Osakeannin ehtojen mukaisesti oikeus merkitä osakkeita merkintäoikeuksilla on niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.6.2019 rekisteröitynä Yhtiön osakkeenomistajiksi. Nämä osakkeenomistajat saavat jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden. Kolmella (3) merkintäoikeudella voi merkitä neljä (4) uutta osaketta. Osakkeen merkintähinta on 3,50 Ruotsin kruunua, joten annin toteutuessa täysimääräisesti merkintämaksuja kertyy noin 165 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen liikkeeseenlaskuun liittyviä kuluja. Merkintäaika kestää vuoden 2019 kesäkuun 14. päivästä vuoden 2019 heinäkuun 1. päivään saakka.  

Lisätietoja osakeannista on saatavilla 10.5.2019 julkistetusta tiedotteesta. Lisätietoja osakeannista on saatavilla myös esitteessä, joka on määrä julkistaa 12.6.2019.

 
Lisätietoja

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.6.2019 kello 15:50 CEST.

 
Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).