Ruotsin osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa äänioikeuttaan avainkysymyksissä, kuten tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen, yhtiön taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenien sekä tilintarkastajan valitseminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot.  Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen tai sellaiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa käsitellään yhtiöjärjestyksen muutosta, on toimitettava aikaisintaan kuusi ja viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta.  Kokouskutsu sellaiseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa ei käsitellä yhtiöjärjestyksen muutosta, on toimitettava aikaisintaan kuusi ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen tai ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan Ruotsin virallisessa lehdessä Post- och Inrikes Tidningarissa sekä yhtiön verkkosivuilla.  Kokouskutsun toimittamisesta tiedotetaan Svenska Dagbladetissa.

Osakkeenomistajalla, joka on merkitty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon viisi arkipäivää ennen yhtiökokousta ja joka em. päivämäärään mennessä on ilmoittanut aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaansa.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä osakeluettelossa, tulee ollakseen oikeutettu osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen pyytää tilapäistä rekisteröintiä osakeluetteloon omiin nimiinsä ja ilmoittaa aikomuksestaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Endominesin yhtiökokousten kieli on ruotsi. Kokouskutsut ja esitykset löydät ruotsinkielisiltä sivuilta (linkki alla).

Kokouskutsut ja esitykset