1. Yleistä

Endomines AB:n (”Endomines” tai ”Yhtiö”) julkistamispolitiikka kuvaa yleisiä periaatteita ja menettelytapoja, joita Yhtiö noudattaa viestinnässään pääomamarkkinoiden toimijoiden ja taloudellisen raportoinnin kanssa. Endominesin hallitus on hyväksynyt tämän julkistamispolitiikan 5. kesäkuuta 2018. Julkistamispolitiikka tarkistetaan määräajoin ja tarvittaessa.

Endomines on pörssiyhtiö, jonka kotipaikka on Ruotsi. Sen osake noteerataan päälistalla Nasdaq Tukholmassa ja toissijainen listaus on Nasdaq Helsingissä. Endomines noudattaa Ruotsin osakemarkkinoita ja arvopapereita koskevaa ja muuta lainsäädäntöä sekä relevantti lainsäädäntöä Suomessa. Yhtiö noudattaa kaikkien niiden pörssien sääntöjä ja ohjeita, joihin se on listattu.

2. Tiedonantovelvollisuuden periaatteet

Endominesin viestintä perustuu tosiasioihin ja systemaattisiin, avoimiin, rehellisiin, tasapuolisiin ja aktiivisiin periaatteisiin. Endomines viestii sekä myönteisiä että negatiivisia asioita tasavertaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille ja pyrkii antamaan oikeudenmukaisen ja oikean kuvan yhtiön toiminnasta ilman aiheetonta viivytystä.

Kaikki julkaisut julkaistaan Endominesin verkkosivuilla muiden sovellettavien jakelukanavien lisäksi.

3. Sisäpiiritiedon julkinen julkistaminen

Endomines julkistaa sisäpiiritietoa, joka koskee suoraan Endominesia pörssitiedotteella mahdollisimman pian, ellei sisäpiirintiedon esittämistä ole viivästynyt. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen (EU) N: o 596/2014 (MAR) mukaisesti Endomines voi omalla vastuullaan viivästyttää sisäpiiritiedon julkistamista edellyttäen, että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • välitön paljastaminen saattaa haitata Endominesin oikeutettuja etuja;
  • tietojen julkistamisen viivästyminen ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan; ja
  • Endomines pystyy varmistamaan näiden tietojen luottamuksellisuuden.

Endomines arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut luovuttamisen viivästymisedellytykset. Jos kaikki yllä mainitut ehdot eivät täyty, Endominesin on julkistettava sisäpiiritiedot mahdollisimman pian pörssitiedotteella.

Viivästyneiden tietojen paljastamisen yhteydessä Endominesin on dokumentoitava viivästyneiden tietojen paljastumisen edellytykset ja julkistettava tiedot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun viiveen edellytykset eivät enää täyty. Ruotsin finanssivalvontaviranomaiselle on ilmoitettava päätöksen tietojen viivästymisestä välittömästi tietojen julkistamisen jälkeen.

Sisäpiirintiedon arviointia ja viivästyneiden tietojen julkistamista on kuvattu Yhtiön sisäpiiriohjelmassa.

4. Tiedotteet ja viestintäkanavat

Endominesin ensisijaiset viestintäkanavat koostuvat pörssitiedotteista, lehdistötiedotteista ja muista uutiskirjeistä, yhtiön verkkosivuista sekä erilaisista kokouksista ja tapahtumista.

Endomines julkistaa aina sisäpiiritiedot pörssitiedotteella. Pörssitiedotteita käytetään myös säännöllisten tietojen julkistamiseen ja muihin säännellyhin tietoihin.

Uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteille asetettuja vaatimuksia, mutta joita Endomines pitää uutisarvoisena tai muilla sidosryhmien kiinnostuksen kohteilla, julkaistaan lehdistötiedotteella tai muilla uutisaiheilla.

Julkaisujen jakelu ja saatavuus
Endominesin pörssitiedotteet julkistetaan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä ja lähetetään keskeisille tiedotusvälineille. Yhtiön Internet-sivusto www.endomines.com on Endominesin ajan tasalla olevan tiedon tärkein lähde.

Endominesin johto vastaa Endominesin verkkosivuista ja julkaisujen valmistelusta, julkaisemisesta ja jakelusta.

Kaikki Endominesin tilinpäätöksessä annetut tilinpäätökset, kuten vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan. Kaikki muut säännellyt tiedot ja muut julkaisut ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

5. Taloudellinen raportointi

Endomines raportoi säännöllisesti taloudellisesta tuloksestaan julkaisemalla vuosittain tilinpäätöstiedotteen, neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset, vuosikertomukset sekä tilintarkastuskertomuksen. Nämä raportit on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja ne ovat tärkeimpiä tietolähteitä Endominesin taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, tulevista näkymistä ja muista vastaavista tiedoista. Endominesin tilivuosi on kalenterivuosi.

Endomines julkaisee Corporate Governance -lausumansa verkkosivuillaan. Myös Ruotsin hallinnointikoodin edellyttämä muu sisältö on saatavilla Endominesin verkkosivuilla. Endomines julkistaa vuosittain tilinpäätöstiedotteen ja sen neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset aikataulun mukaisesti. Aikataulu julkaistaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja se on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

6. Käytännöt

Viestintä sijoittajien ja analyytikkojen kanssa
Endomines on vuorovaikutuksessa säännöllisesti pääomamarkkinoiden toimijoiden ja tiedotusvälineiden edustajien kanssa hiljaisen ajanjakson ulkopuolella. Endomines pyrkii vastaamaan osakkaiden, sijoittajien, analyytikoiden ja median esittämiin kyselyihin ilman aiheetonta viivytystä.

Kokouksien aikana tiedot annetaan aiemmin julkistettujen tietojen rajoissa ja tarkasti näiden tietojen mukaisesti. Uusia aiemmin julkistamattomia tietoja tai täydentäviä tietoja, jotka yhdessä aiemmin julkistettujen tietojen kanssa voivat olla tietoja, joita voitaisiin pitää sisäpiiritiedoin, ei saa toimittaa näissä kokouksissa.

Endomines seuraa jatkuvasti markkinoiden odotuksia. Se tarkastelee pyynnöstä analyytikoiden tekemiä analyyseja, mutta perustuen vain tosiasialliseen tarkkuuteen ja julkisiin tietoihin. Endomines ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien arvioita tai odotuksia. Yhtiö ei kommentoi yhtiön arvostusta tai yhtiön osakekehitystä, suosittele mitään analyytikkoa tai jaa analyytikkoraportteja sijoitusyhteisölle.

Sijoittajien esitykset ovat saatavilla Endominesin verkkosivuilla.

Vastuuhenkilöt ja puheenvuoronantajat
Sijoittaja- ja mediasuhteista vastaavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Hiljainen kausi
Endomines noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen sen neljännesvuosikatsauksen julkistamista. Tänä aikana Endomines ei tapaa sijoittajia, analyytikoita, talousmedioiden edustajia tai muita pääomamarkkinoiden edustajia eikä kommentoi yhtiön taloudellista asemaa, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä. Hiljainen ajanjakso päättyy, kun kyseinen raportti julkaistaan.
Poikkeuksia tähän sääntöön ovat varsinainen yhtiökokous (jos se pidetään hiljaisen kauden aikana) ja pörssitiedotteen julkaiseminen merkittävistä liiketapahtumista ja siihen liittyvästä viestinnästä; Tällainen viestintä kuitenkin rajoitetaan vain asiaan liittyvään tapahtumaan.

Huhuja ja informaatiovirtoja
Endomines ei kommentoi markkinoiden huhuja, median spekulaatiota, osakekurssituloksia, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita. Endomines voi kuitenkin julkistaa pörssitiedotteen, jolla voidaan korjata selvästi virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi yhtiön rahoitusinstrumenttien hintaan.

Jos Endominesin sisäpiiritieto on viivästynyt MAR:n mukaan tai se on vuotanut ennen sen paljastamista tai jos luottamuksellisuutta ei voida enää taata, Endomines julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian. Jos sisäpiiritietoa annetaan kolmannelle osapuolelle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, Endomines julkistaa sisäpiiritiedot samanaikaisesti.

Tilanteessa, jossa huhu liittyy nimenomaisesti sisäpiiritietoihin, joiden ilmoittaminen on viivästynyt, ja että huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että tietojen luottamuksellisuutta ei enää voida taata, Endomines julkistaa pörssitiedotteen asiasta niin pian kuin mahdollista.

Raportointikielet
Endominesin virallinen tiedotuskieli pörssiyhtiönä Ruotsissa on ruotsi. Kaikki aineisto, joka liittyy Endominesin ilmoittamisvelvoitteen täyttämiseen, laaditaan ruotsiksi ja englanniksi. Koska yhtiöllä on merkittävä läsnäolo ja listalleotto Suomessa, se voi myös kommunikoida suomeksi.

Tulevaisuuden näkymät
Endomines julkistaa näkymät kuluvalle vuodelle osana tilinpäätöstiedotetta. Endomines antaa ohjeitusta lähinnä kaivoksen tuotanto-odotusten määrälle kuluvalle vuodelle.

Tulosvaroitus
Jos Endominesin tulojen, kannattavuuden, taloudellisen aseman tai lyhyen aikavälin liiketoiminnan kehityksen voidaan kohtuudella olettaa poikkeavan Yhtiön aiemmin tekemästä lausunnosta tai siitä, mikä on kohtuudella odotettavissa aiemmin julkistettujen tietojen perusteella, ja tällainen poikkeama on todennäköistä ja sillä on huomattava vaikutus Endominesin osakkeiden tai muiden rahoitusinstrumenttien hintaan, Endomines antaa tulosvaroituksen pörssitiedotteella mahdollisimman pian. Tulosvaroituksen ilmoittamista ei voi viivästyä. Hallitus päättää tulosvaroituksen antamisesta.

Kriisiviestintä
Endominesin viestintäperiaatteet ja roolit ja vastuut poikkeuksellisten olosuhteiden tai kriisin aikana määritellään Yhtiön kriisinhallintasuunnitelmassa. Toimitusjohtaja vastaa Endominesin kriisiviestinnästä.

Sisäpiiriohjeet
Endomines on ottanut käyttöön sisäpiiripolitiikan, joka koskee kaikkia sen työntekijöitä, johtajia, ja hallituksen jäseniä. Yhtiön sisäpiirihallinnon kuvaus on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Sisäpiirihallinnossaan Endomines noudattaa MAR:ssä esitettyjä vaatimuksia, EAMV: n antamaa ohjeistusta, Ruotsin lainsäädäntöä, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjeita, Ruotsin Finanssivalvonnan ohjeita sekä Yhtiön sisäpiiriohjetta.

Endominesin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä muu Endominesin henkilöstö eivät saa omaa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti tehdä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia 30 päivän kuluessa ennen tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja osavuosikatsauksia.

Endomines laatii sisäpiiriluettelon projekteille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriläisistä ja sisäpiiriohjeistosta.

Tulkinnat ja poikkeamat
Toimitusjohtaja vastaa Endominesin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan toteuttamisesta. Yksittäisissä tapauksissa toimitusjohtajalla on oikeus poiketa ilmoitusmenettelystä hyvistä syistä ja sovellettavien lakien ja määräysten rajoissa.