Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituspalkkiota ei makseta hallitustehtävistä tytäryhtiöissä. Mikäli hallituksen jäsen on työsuhteessa Endominesiin, hänelle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon jäsenten palkkiot vahvistaa hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Yhtiö on myös päättänyt ylimmän johdon palkitsemista koskevista suuntaviivoista, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, mukaan lukien palkkiot valiokuntatyöstä vuonna 2017 olivat yhteensä 1 187 tuhatta Ruotsin kruunua. Palkkioiden jakaantuminen hallituksen jäsenten kesken on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 6.

Ylimmän johdon palkkiot

Toimitusjohtajalle ja muulle ylimmän johdon jäsenille maksettavat palkkiot koostuvat peruspalkasta, bonuksesta, muista etuuksista ja eläkemaksuista.  Kokonaispalkkion perustan muodostavan peruspalkan suuruus on suhteutettu henkilön vastuiden ja toimivallan laajuuteen.

Ylimmän johdon jäsenille Saila Miettinen-Lähteelle, Markus Ekbergille, Börje Lindénille ja Seppo Tuoviselle maksettiin vuonna 2017 palkkioita yhteensä 7 334 tuhatta Ruotsin kruunua, josta 3 233 tuhatta kruunua oli Endomines AB:n toimitusjohtajan palkkiota.  Palkkiot koostuvat peruspalkasta, bonuksesta, muista etuuksista ja eläkemaksuista. Muut etuudet viittaavat ensisijaisesti työsuhdeautoon ja puhelinetuun. Palkkioiden jakautuminen ylimmän johdon kesken on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 6.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä voimassa olevia kannustinohjelmia.