Yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituspalkkiota ei makseta hallitustehtävistä tytäryhtiöissä. Mikäli hallituksen jäsen on työsuhteessa Endominesiin, hänelle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöskentelystä. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon jäsenten palkkiot vahvistaa hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Yhtiö on myös päättänyt ylimmän johdon palkitsemista koskevista suuntaviivoista, jotka on kuvattu tarkemmin jäljempänä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Palkkioiden jakaantuminen hallituksen jäsenten kesken on kuvattu vuoden 2021 vuosikertomuksen liitetietojen kohdassa 5.

Ylimmän johdon palkkiot

Toimitusjohtajalle ja muulle ylimmän johdon jäsenille maksettavat palkkiot koostuvat peruspalkasta, bonuksesta, muista etuuksista ja eläkemaksuista.  Kokonaispalkkion perustan muodostavan peruspalkan suuruus on suhteutettu henkilön vastuiden ja toimivallan laajuuteen. Palkkioiden jakautuminen on kuvattu vuoden 2021 vuosikertomuksen liitetietojen kohdassa 5.

Ehdotus johdon palkitsemisohjeiksi (eng)

Tilintarkastajan lausunto 8 luvun 54 §:n mukaisesti
Ruotsin osakeyhtiölaki (2005:551) (eng)