MERKINTÄOIKEUSANTI

Tärkeää tietoa

Tämä osa Endomines AB:n (publ) (”Endomines”) verkkosivuista ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, eikä verkkosivuilla olevia tietoja saa julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia Endominesin osakkeita tai muita arvopapereita Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai muilla alueilla, joilla tämä saattaisi johtaa paikallisten arvopaperilakien tai määräysten rikkomiseen.

Merkintäoikeudet, maksetut merkityt osakkeet tai Endominesin liikkeelle laskemat osakkeet (”Arvopaperit”) eivät ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön mukaisesti eikä Arvopapereita saa tarjota, merkitä, hyödyntää, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain soveltuvan rekisteröintipoikkeuksen ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai alueen lainsäädännön puitteissa. Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission (SEC), muu osavaltiotasoinen arvopaperiviranomainen tai muu Yhdysvaltain viranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt Arvopapereita. Mikään edellä mainituista viranomaisista ei myöskään ole arvioinut tai lausunut tarjouksesta tai esitteen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Päinvastoin väittäminen on rikollinen teko Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden tarjoaminen tehdään asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) mukaisella esitteellä. Sijoittajien ei tule tehdä sijoituspäätöstä minkään muun informaation, kuin edellä mainitussa esitteessä olevan informaation perusteella. Missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta) (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), muussa kuin Ruotsissa, tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Relevantissa jäsenvaltiossa siten kuin Esiteasetuksessa määritellään, eli sijoittajia, jotka voivat vastaanottaa tarjouksen ilman Relevantissa jäsenvaltiossa hyväksyttyä esitettä.

Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset kohtien i), ii) ja iii) mukaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja Arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Pääsy verkkosivuilla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyillä henkilöryhmillä saattaa olla oikeus tutustua niihin. Ruotsin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka tutustuvat näillä verkkosivuilla oleviin asiakirjoihin on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita heidän oikeuttaan siirtyä näille verkkosivuille tai, jos arvopapereiden hankkiminen vaatii erillistä rekisteröintiä tai hyväksyntää. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä annettu Ruotsin ulkopuolella. Endomines ei ota vastuuta siitä, että henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Vakuutan täten, että:

  1. Asun ja oleskelen Australian, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Uuden-Seelannin, Singaporen ja Yhdysvaltojen ulkopuolella; ja, että
  2. Asun ja oleskelen tällä hetkellä (a) Ruotsissa tai (b) Ruotsin ja kunkin edellä kohdassa (1.) mainitun maan ulkopuolella ja minulla on oikeus tutustua tällä verkkosivulla oleviin tietoihin ja asiakirjoihin ilman, että minuun kohdistuu oikeudellisia rajoituksia ja ilman että tämä edellyttäisi Endominesin puolelta lisätoimenpiteitä.

Olen lukenut, ymmärtänyt ja suostun noudattamaan kaikkia edellä mainittuja rajoituksia.