In English In Swedish In Finnish
 • Resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser i sammandrag Open or Close
  Koncernresultaträkning i sammandrag, MSEK 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa intäkter   63,5 37,2 26,3 102,1 113,5 173,6 164,1 235,1
  justerat EBITDA (1) -0,8 -11,6 10,8 -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4
  Rörelseresultat   -20,2 -28,2 8,0 -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
  Nettoresultat   -22,0 -28,3 6,3 -125,0 -165,0 -35,2 -63,3 18,9
  Summa totalresultat   -21,6 -25,2 3,6 -120,7 -149,6 -35,7 86,4 44,9
                     
  Koncernbalansräkning i sammandrag, MSEK 6/2017 6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
     Immateriella anläggningstillgångar   61,6 54,8 6,8 59,4 52,2 51,0 47,5 56,7
     Materiella anläggningstillgångar   97,3 164,4 -67,1 104,6 163,7 224,7 237,9 248,8
     Uppskjutna skattefordringar   0,0 20,2 -20,2 0,0 19,6 28,3 16,2 52,3
     Andra långfristiga fordringar   5,1 6,8 -1,7 6,9 4,8 6,3 2,2 0,9
  Summa anläggningstillgångar   164,0 246,2 -82,2 170,9 240,3 310,3 303,9 358,7
     Summa omsättningstillgångar exkl likvida medel   17,4 20,0 -2,6 21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
     Likvida medel   12,4 53,3 -40,9 29,4 20,0 114,2 45,9 69,2
  Balansomslutning   193,7 319,5 -125,8 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa eget kapital   92,9 210,0 -117,1 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Avsättningar   2,2 6,5 -4,3 2,1 6,3 6,2 8,6 9,9
  Derivatinstrument   0,0 0,5 -0,5 0,0 1,4 39,2 19,5 233,1
  Upplåning   83,3 84,0 -0,7 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Övriga skulder och upplupna kostnader   15,3 18,4 -3,1 21,9 13,9 30,4 31,2 46,9
                     
  Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, MSEK 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5,4 -15,4 10,0 -13,6 -77,4 11,4 -11,5 66,8
  Kassaflöde från investeringsverksamheten   -10,6 -16,0 5,4 -40,3 -37,3 -24,7 -39,4 -31,8
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1,1 64,7 -65,8 62,8 21,9 80,3 26,8 -10,5
  Periodens kassaflöde totalt   -17,1 33,3 -50,4 9,0 -92,8 67,1 -24,1 24,5
                     
 • Nyckeltal och data per aktie Open or Close
  NYCKELTAL 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Nyckeltal för produktionen                  
  Anrikad malm (ton)   88 425 72 620 15 805 150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  Ingående guldhalt (g/t)   2,8 2,2 0,6 2,6 1,9 2,3 2,8 4,0
  Guldutbyte i verket (%)   83,4 81,5 1,9 82,9 83,0 82,1 85,1 86,1
  Tillgänglighet (%)   42,3 36,5 5,8 37,6 87,0 93,4 90,4 91,0
  Guldproduktion (kg)   205,3 132,2 73,1 325,0 529,5 761,9 790,0 866,5
  Guldproduktion (oz)   6 601 4 251 2 350 10 450 17 022 24 497 25 399 27 860
  Kostnader per anrikat malmton (EUR) (2) 71 65 6 68 51 43 62 59
  Kostnader per anrikat malmton (SEK) (2) 679 600 79 639 476 389 536 513
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 162 1 358 -196 1 195 1 258 1 047 1 197 753
  Finansiella nyckeltal                  
  Omsättningstillväxt   71 % -35 % - -10 % -35 % 6 % -30 % 57 %
  EBITDA-marginal (4) -1 % -31 % 30 % -9 % -55 % 3 % -15 % 38 %
  Rörelsemarginal (5) -32 % -76 % 44 % -101 % -138 % -26 % -47 % 12 %
  Nettomarginal (6) -35 % -76 % 41 % -122 % -145 % -20 % -39 % 8 %
  Soliditet (7) 48 % 66 % -18 % 52 % 62 % 69 % 68 % 27 %
  Räntebärande nettoskuld (8) 70,9 30,7 40,2 54,1 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Nettoskuldsättningsgrad (9) 76 % 15 % 62 % 47 % 38 % -15 % 7 % 6 %
  Avkastning på eget kapital (10) -21 % -15 % -6 % -88 % -68 % -12 % -31 % 17 %
  Medelantal anställda   43 43 0 44 72 72 89 75
                     
  DATA per aktie, SEK 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Resultat per aktie   -2,10 -2,97 0,87 -12,49 -26,08 -10,20 -20,15 6,52
  Eget kapital per aktie (11) 8,86 20,03 -11,17 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78
  Genomsnittligt antal aktier-emissionskorrigerat (tusen) (12) 10 486 9 526 960 10 009 6 325 3 452 3 142 2 901
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) 10 486 10 486 0 10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) 12,50 19,80 -7,30 18,30 8,50 23,63 110,10 153,37
  Börsvärde vid periodens slut (MSEK)   131 208 -77 192 54 149 351 445
                     
 • Avstämning av nyckeltal Open or Close
  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALTERNATIVA NYCKELTAL                  
  EBITDA 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Rörelseresultat   -20,2 -28,2 8,0 -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
   +Av- och nedskrivningar   19,4 17,6 1,8 95,4 88,9 44,8 71,4 36,3
  EBITDA   -0,8 -10,6 9,8 -7,7 -67,8 -0,2 -4,9 64,0
  + orealiserat resultat på säkringsinstrument   0,0 -0,9 0,9 -1,5 5,0 5,6 -19,4 24,4
  JUSTERAT EBITDA (1) -0,8 -11,6 10,8 -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4
                     
  Kostnader per anrikat malmton 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR)   6 261 4 688 1 573 10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Anrikad malm (ton)   88 425 72 620 15 805 150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  EUR/ton (2) 71 65 6 68 51 43 62 59
  SEK/ton (enligt resultatkurs) (2) 679 600 79 639 476 389 536 513
                     
  Cash cost (USD/oz) 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR)   6 261 4 688 1 573 10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Konverterat till USD enligt genomsnittskurser (KUSD)   6 779 5 237 1 542 11 275 19 033 22 311 27 144 19 018
  Kostnader betalda till smält- och anrikningsverk (KUSD)   890 536 354 1 212 2 381 3 337 3 259 1 960
  Summa kostnader (USD)   7 669 5 773 1 896 12 487 21 414 25 648 30 403 20 978
  Guldproduktion (oz) under perioden   6 601 4 251 2 350 10 449 17 022 24 497 25 399 27 860
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 162 1 358 -196 1 195 1 258 1 047 1 197 753
                     
  Soliditet 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa eget kapital   92,9 210,0 -117,1 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Summa tillgångar   193,7 319,5 -125,8 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Eget kapital delat med summa tillgångar (%) (7) 48 65,7 -17,7 51,6 61,6 69,3 68,1 27
                     
  Nettoskuld och nettoskuldsättningsgrad 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa räntebärande skulder (Upplåning)   83,3 84,0 -0,7 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
   - likvida medel   -12,4 -53,3 40,9 -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Räntebärande skulder, netto (8) 70,9 30,7 40,2 54,2 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Eget kapital vid slutet av perioden   92,9 210,0 -117,1 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Räntebärande skulder, netto delat med eget kapital (%) (9) 76,3 14,6 61,7 47,3 37,6 -15,5 7,5 6,2
                     
  Eget kapital per aktie 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Moderbolagets andel av eget kapital vid slutet av perioden   92,9 210,0 -117,1 114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  antal aktier vid slutet av perioden (emissionsjusterade i förekommande fall)   10 486 10 486 0 10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Eget kapital per aktie (SEK) (11) 8,86 20,03 -11,17 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78
                     
  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ÖVRIGA ALTERNATIVA NYCKELTAL                  
  Genomsnittsintäkt (uppgift lämnas i textdelar)   1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Intäkter från guldkoncentrat före guldprissäkring   63,1 36,8 26,3 101,1 151,0 191,7 196,0 283,4
  Antal levererade oz guld   6 466 3 958 2 508 10 206 17 421 24 792 25 481 27 894
  Genomsnittsintäkt   9 760 9 300 460 9 902 8 670 7 731 7 692 10 161
  Avstämning mot summa intäkter i resultaträkningen:                  
  Avdrag för realiserad guldprissäkring   0,0 0,0 0,0 0,0 -38,1 -19,7 -32,7 -48,9
  Övriga intäkter   0,4 0,4 0,0 1,0 0,6 1,6 0,8 0,6
  Summa intäkter enligt resultaträkning   63,5 37,2 26,3 102,1 113,5 173,6 164,1 235,1
                     
  Rörelsekapital (uppgift lämnas i textdelar) 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa omsättningstillgångar   29,8 73,3 -43,5 51,1 33,4 148,3 89,4 144,6
   - likvida medel   -12,4 -53,3 40,9 -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Rörelsens tillgångar   17,4 20,0 -2,6 21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
   - Leverantörsskulder   8,6 10,9 -2,3 15,6 6,3 14,4 14,2 11,9
  - Övriga skulder   1,7 0,8 0,9 0,8 0,9 7,1 4,9 21,5
   - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5,0 6,7 -1,7 5,4 6,8 9,0 12,1 13,5
  Rörelsens skulder   15,3 18,4 -3,1 21,8 14 30,5 31,2 46,9
  Rörelsekapital   2,1 1,6 0,5 -0,1 -0,6 3,6 12,3 28,5
                     
  Sysselsatt kapital (uppgift lämnas i textdelar) 1-6/2017 1-6/2016 +/- 2016 2015 2014 2013 2012
  Summa tillgångar   193,7 319,5 -125,8 222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa skulder och avsättningar   -100,8 -109,4 8,6 -107,6 -105,0 -140,8 -125,3 -367,5
   + Räntebärande skulder   83,3 84,0 -0,7 83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Sysselsatt kapital   176,2 294,1 -117,9 198,1 252,1 382,8 333,9 213,3
 • Definitioner Open or Close
  Nyckeltalsdefinitioner                
  Endomines redovisar nyckeltal enligt IFRS och även vissa finansiella icke-IFRS-mått (nedan även kallade "alternativa nyckeltal"). Finansiella icke-IFRS-mått har begränsningar som analytiska verktyg och ska inte betrakas isolerade eller som ersättning för finansiella mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Alternativa nyckeltal redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelser av resultat mellan perioder. Ledningen använder alternativa nyckeltal till att bland annat utvärdera löpande verksamhet jämfört med tidigare resultat, för intern planering och för prognoser.
  justerat EBITDA (1) Resultat före avskrivningar, nedskrivningar och resultat på säkringsinstrument
  Kostnader per anrikat malmton (2) Periodens produktionskostnader, exklusive avskrivningar, övriga kapitalkostnader mm. delat med anrikat malmtonnage. Omräkning från euro till svenska kronor sker till genomsnittskurser.
  Cash Cost (USD/oz) (3) "Cash Cost" beräknas per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruv-administration samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Uppgift om ”Cash Cost” justeras inte enligt IFRS. Omräkning från euro till dollar sker till genomsnittskurser.
  EBITDA-marginal (4) Justerat EBITDA i procent av summa intäkter
  Rörelsemarginal (5) Rörelseresultat i procent av summa intäkter
  Nettomarginal (6) Nettoresultat i procent av summa intäkter
  Soliditet (7) Eget kapital i procent av balansomslutning
  Räntebärande nettoskuld (8) Upplåning minskat med likvida medel
  Nettoskuldsättningsgrad (9) Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital
  Avkastning på eget kapital (10) Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (årets ingående och utgående) eget kapital
  Genomsnittligt antal aktier (tusen) (12) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) Emissionskorrigerat i förekommande fall