In English In Swedish In Finnish
 • Resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser i sammandrag Open or Close
  Koncernresultaträkning i sammandrag, MSEK   2016 2015 2014 2013 2012
  Summa intäkter   102,1 113,5 173,6 164,1 235,1
  justerat EBITDA (1) -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4
  Rörelseresultat   -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
  Nettoresultat   -125,0 -165,0 -35,2 -63,3 18,9
  Summa totalresultat   -120,7 -149,6 -35,7 86,4 44,9
               
  Koncernbalansräkning i sammandrag, MSEK   2016 2015 2014 2013 2012
     Immateriella anläggningstillgångar   59,4 52,2 51,0 47,5 56,7
     Materiella anläggningstillgångar   104,6 163,7 224,7 237,9 248,8
     Uppskjutna skattefordringar   0,0 19,6 28,3 16,2 52,3
     Andra långfristiga fordringar   6,9 4,8 6,3 2,2 0,9
  Summa anläggningstillgångar   170,9 240,3 310,3 303,9 358,7
     Summa omsättningstillgångar exkl likvida medel   21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
     Likvida medel   29,4 20,0 114,2 45,9 69,2
  Balansomslutning   222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa eget kapital   114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Avsättningar   2,1 6,3 6,2 8,6 9,9
  Derivatinstrument   0,0 1,4 39,2 19,5 233,1
  Upplåning   83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Övriga skulder och upplupna kostnader   21,9 13,9 30,4 31,2 46,9
               
  Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, MSEK   2016 2015 2014 2013 2012
  Kassaflöde från den löpande verksamheten   -13,6 -77,4 11,4 -11,5 66,8
  Kassaflöde från investeringsverksamheten   -40,3 -37,3 -24,7 -39,4 -31,8
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten   62,8 21,9 80,3 26,8 -10,5
  Periodens kassaflöde totalt   9,0 -92,8 67,1 -24,1 24,5
 • Nyckeltal och data per aktie Open or Close
  NYCKELTAL   2016 2015 2014 2013 2012
  Nyckeltal för produktionen            
  Anrikad malm (ton)   150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  Ingående guldhalt (g/t)   2,6 1,9 2,3 2,8 4,0
  Guldutbyte i verket (%)   82,9 83,0 82,1 85,1 86,1
  Tillgänglighet (%)   37,6 87,0 93,4 90,4 91,0
  Guldproduktion (kg)   325,0 529,5 761,9 790,0 866,5
  Guldproduktion (oz)   10 450 17 022 24 497 25 399 27 860
  Kostnader per anrikat malmton (EUR) (2) 68 51 43 62 59
  Kostnader per anrikat malmton (SEK) (2) 639 476 389 536 513
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 195 1 258 1 047 1 197 753
  Finansiella nyckeltal            
  Omsättningstillväxt   -10 % -35 % 6 % -30 % 57 %
  EBITDA-marginal (4) -9 % -55 % 3 % -15 % 38 %
  Rörelsemarginal (5) -101 % -138 % -26 % -47 % 12 %
  Nettomarginal (6) -122 % -145 % -20 % -39 % 8 %
  Soliditet (7) 52 % 62 % 69 % 68 % 27 %
  Räntebärande nettoskuld (8) 54,1 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Nettoskuldsättningsgrad (9) 47 % 38 % -15 % 7 % 6 %
  Avkastning på eget kapital (10) -88 % -68 % -12 % -31 % 17 %
  Medelantal anställda   44 72 72 89 75
               
  DATA per aktie, SEK   2016 2015 2014 2013 2012
  Resultat per aktie   -12,49 -26,08 -10,20 -20,15 6,52
  Eget kapital per aktie (11) 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78
  Genomsnittligt antal aktier-emissionskorrigerat (tusen) (12) 10 009 6 325 3 452 3 142 2 901
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) 10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) 18,30 8,50 23,63 110,10 153,37
  Börsvärde vid periodens slut (MSEK)   192 54 149 351 445
               
 • Avstämning av nyckeltal Open or Close
               
  EBITDA   2016 2015 2014 2013 2012
  Rörelseresultat   -103,1 -156,6 -45,0 -76,3 27,7
   +Av- och nedskrivningar   95,4 88,9 44,8 71,4 36,3
  EBITDA   -7,7 -67,8 -0,2 -4,9 64,0
  + orealiserat resultat på säkringsinstrument   -1,5 5,0 5,6 -19,4 24,4
  JUSTERAT EBITDA (1) -9,2 -62,8 5,5 -24,2 88,4
               
  Kostnader per anrikat malmton   2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR)   10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Anrikad malm (ton)   150 917 335 896 395 342 329 583 249 949
  EUR/ton (2) 68 51 43 62 59
  SEK/ton (enligt resultatkurs) (2) 639 476 389 536 513
               
  Cash cost (USD/oz   2016 2015 2014 2013 2012
  Produktionskostnader enligt internredovisning "non-IFRS" (KEUR)   10 187 17 088 16 902 20 409 14 743
  Konverterat till USD enligt genomsnittskurser (KUSD)   11 263 19 033 22 311 27 144 19 018
  Kostnader betalda till smält- och anrikningsverk (KUSD)   876 2 381 3 337 3 259 1 960
  Summa kostnader (USD)   12 139 21 414 25 648 30 403 20 978
  Guldproduktion (oz) under perioden   10 450 17 022 24 497 25 399 27 860
  Cash Cost (USD/oz) (3) 1 162 1 258 1 047 1 197 753
               
  Soliditet   2016 2015 2014 2013 2012
  Summa eget kapital   114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Summa tillgångar   222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Eget kapital delat med summa tillgångar (%)   51,6 61,6 69,3 68,1 27
               
  Nettoskuld och nettoskuldsättningsgrad   2016 2015 2014 2013 2012
  Summa räntebärande skulder (Upplåning)   83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
   - likvida medel   -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Räntebärande skulder, netto (8) 54,2 63,4 -49,2 20,1 8,4
  Eget kapital vid slutet av perioden   114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  Räntebärande skulder, netto delat med eget kapital (%) (9) 47,3 37,6 -15,5 7,5 6,2
               
  Eget kapital per aktie   2016 2015 2014 2013 2012
  Moderbolagets andel av eget kapital vid slutet av perioden   114,5 168,6 317,8 267,9 135,7
  antal aktier vid slutet av perioden (emissionsjusterade i förekommande fall)   10 486 6 325 6 325 3 191 2 901
  Eget kapital per aktie (SEK) (11) 10,92 26,66 50,25 83,97 46,78
               
  TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ÖVRIGA ALTERNATIVA NYCKELTAL            
  Genomsnittsintäkt (uppgift lämnas i textdelar)   2016 2015 2014 2013 2012
  Intäkter från guldkoncentrat före guldprissäkring   101,1 151,0 191,7 196,0 283,4
  Antal levererade oz guld   10 206 17 421 24 792 25 481 27 894
  Genomsnittsintäkt   9 902 8 670 7 731 7 692 10 161
  Avstämning mot summa intäkter i resultaträkningen:            
  Avdrag för realiserad guldprissäkring   0,0 -38,1 -19,7 -32,7 -48,9
  Övriga intäkter   1,0 0,6 1,6 0,8 0,6
  Summa intäkter enligt resultaträkning   102,1 113,5 173,6 164,1 235,1
               
  Rörelsekapital (uppgift lämnas i textdelar)   2016 2015 2014 2013 2012
  Summa omsättningstillgångar   51,1 33,4 148,3 89,4 144,6
   - likvida medel   -29,4 -20,0 -114,2 -45,9 -69,2
  Rörelsens tillgångar   21,7 13,4 34,1 43,5 75,4
   - Leverantörsskulder   15,6 6,3 14,4 14,2 11,9
  - Övriga skulder   0,8 0,9 7,1 4,9 21,5
   - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5,4 6,8 9,0 12,1 13,5
  Rörelsens skulder   21,8 14 30,5 31,2 46,9
  Rörelsekapital   -0,1 -0,6 3,6 12,3 28,5
               
  Sysselsatt kapital (uppgift lämnas i textdelar)   2016 2015 2014 2013 2012
  Summa tillgångar   222,1 273,7 458,6 393,2 503,2
  Summa skulder och avsättningar   -107,6 -105,0 -140,8 -125,3 -367,5
   + Räntebärande skulder   83,6 83,4 65,0 66,0 77,6
  Sysselsatt kapital   198,1 252,1 382,8 333,9 213,3
 • Definitioner Open or Close
  Nyckeltalsdefinitioner                
  Endomines redovisar nyckeltal enligt IFRS och även vissa finansiella icke-IFRS-mått (nedan även kallade "alternativa nyckeltal"). Finansiella icke-IFRS-mått har begränsningar som analytiska verktyg och ska inte betrakas isolerade eller som ersättning för finansiella mått som är framtagna i överensstämmelse med IFRS. Alternativa nyckeltal redovisas för att förbättra investerarnas utvärdering av bolagets verksamhetsresultat, som hjälp vid prognos av framtida perioder och för att förenkla jämförelser av resultat mellan perioder. Ledningen använder alternativa nyckeltal till att bland annat utvärdera löpande verksamhet jämfört med tidigare resultat, för intern planering och för prognoser.
  justerat EBITDA (1) Resultat före avskrivningar, nedskrivningar och resultat på säkringsinstrument
  Kostnader per anrikat malmton (2) Periodens produktionskostnader, exklusive avskrivningar, övriga kapitalkostnader mm. delat med anrikat malmtonnage. Omräkning från euro till svenska kronor sker till genomsnittskurser.
  Cash Cost (USD/oz) (3) "Cash Cost" beräknas per oz i enlighet med riktlinjerna publicerade av “The Gold Institute Production Cost Standard”. Malmbrytning, anrikning, gruv-administration samt externa smält- och raffineringskostnader inkluderas i kostnaden medan avskrivningar, övriga kapitalkostnader och prospektering exkluderas. Uppgift om ”Cash Cost” justeras inte enligt IFRS. Omräkning från euro till dollar sker till genomsnittskurser.
  EBITDA-marginal (4) Justerat EBITDA i procent av summa intäkter
  Rörelsemarginal (5) Rörelseresultat i procent av summa intäkter
  Nettomarginal (6) Nettoresultat i procent av summa intäkter
  Soliditet (7) Eget kapital i procent av balansomslutning
  Räntebärande nettoskuld (8) Upplåning minskat med likvida medel
  Nettoskuldsättningsgrad (9) Räntebärande nettoskuld delat med eget kapital
  Avkastning på eget kapital (10) Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt (årets ingående och utgående) eget kapital
  Genomsnittligt antal aktier (tusen) (12) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Antal utestående aktier vid periodens slut (tusen) (13) Emissionskorrigerat i förekommande fall
  Aktiekurs vid periodens slut (SEK) (14) Emissionskorrigerat i förekommande fall